Atıksu Arıtma Hizmetleri


Atıksu Arıtma Hizmetleri

Bölgemizin deşarj hatları 1980 li yıllarda gelecek projeksiyonuna   bakılmadan ve kapasiteler tam belirlenmeden ve arıtma tesisi düşünülmeden o günkü koşullara göre yapılmıştır. Bugün itibariyle bölgemizin arıtma tesisi (Evsel ve Endüstriyel) ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Gerekli olan finansmanı 01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinin 111.maddesi gereği % 25 lik kısmı Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarından, %75 lik  kısmı da Yönetim Kurulunca  belirlenen debi  ve kirlilik yüküne  göre katılımcılardan  sağlanmıştır. 04/12/2008 tarihinde yapılan sözleşme ile ÇAĞIL ARITMA SİSTEMLERİ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT TAAHHÜT HAVUZ ELEKTRONIK TURİZM TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ne ihale edilmişir. 2010 yılında yapım işi tamamlanan Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgemize ait Merkezi atık su arıtma tesisi maksimum kapasitesi günlük 5.500 m3/gün  olup  nihai kapasitesi 4750 m3/gün olarak tasarlanmıştır. Bugün itibari ile Bölgemiz firmalarından günlük ortalama 2.500 m3/gün atık su gelmekte ve tesisin tasarım kriterlerine  uygun olarak mevcut kapasiteye bağlı SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ TABLO-19’a göre uygun deşarj standartlarında alıcı ortama arıtılmış temiz su verilmektedir. 01.02.2013 Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Bölgemizin Atıksu Arıtma Tesisinin daha verimli çalışabilmesi adına Bölge Başkanlığımız, ÇEVRE YAPI ARITMA SİST. MÜT. DANIŞMANLIK İNŞ. MAK. EKİP. İMALAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İle sözleşme yaparak ilgili firmaya arıtma tesisin işletimi taşere edilmiştir. Taşeron   Firmanın kontrolü ve bölgemizde yaşanabilecek sorunların çözümü içinde ÇEDFEM MÜHENDİSLİK ile Danışmanlık  sözleşmesi  imzalanmıştır. Tesisimizin şu anda İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN almış olduğu GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ bulunmakta olup, ÇEVRE İZNİ alınabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Tesisin potansiyel verimliliğini arttırmak amacı ile 2012-2013 yıllarında yatırımlarımız sürdürülmektedir.

 

1.Terfi Merkezleri:

Firmalardan deşarj edilen atık sular boru hatları yardımıyla 6 adet terfi merkezlerinden toplanarak terfi pompaları kullanılarak arıtma tesisine atık suların ulaştırılması sağlanmaktadır. Laboratuvarda terfi merkezlerinde toplanan suların günlük kontrolü yapılmaktadır.

2.Kaba Izgara:

Terfi merkezlerinden tesise gelen atıksudaki kaba malzemenin tutulması ve böylelikle ünitelerin kaba malzemeden korunması amacıyla bir kaba ızgarayla büyük parçalı atıklar ayrılmaktadır.

3.Dengeleme Havuzu:

Sistemi şok yüklemelere karşı korumak, sisteme homojen bir kirlilik yükü ve sabit bir debide atık su beslemesi yapmak. Biyolojik olarak parçalanmayan maddelerin parçalanmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Her gün SKKY Tablo 25.A’ya göre Atık suların Atıksu Altyapı  Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standartları Tablosuna uygunluğu kontrol edilmektedir.

4.Kimyasal Çökeltim Havuzu(Koagülasyon+Flokülasyon):

Seçilme Nedeni: Atık suların içinde bulunan askıdaki ve çözünmüş maddeler ile ağır metallerin giderilmesi sağlanır.

4.1 Koagülasyon:

Atık su arıtımında, kolloidal maddelerle askı hâlindeki çok küçük taneciklerin çökelmesini kolaylaştırmak için suya ilave edilen kimyasal maddelere koagulant (pıhtılaştırıcı) denilmektedir. Koagulasyon prosesi ise koagulantların atık suya ilave edilişini takiben hızlı bir şekilde atık suya karıştırılmaları ve atık suyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hâle getirilmesi için yapılan işlemlerdir.

4.2 Flokülasyon:

Flokulasyon prosesi (yumaklaştırma) atık suyun yavaş ve uygun şekilde bir süre karıştırılarak küçük tane ve pıhtıların büyümesi, birbirleriyle birleşmesi, yumaklaşması ve böylece kolayca çökebilecek flokların (yumakların) meydana gelmesi işlemidir.

4.3Kimyasal Çöktürme(Ön Çökeltim)

Mekaniksel arıtım sistemlerinde giderilemeyen askıda kalan katı maddelerin kimyasal maddeler yardımıyla atık sudan yumaklaştırılarak çöktürülmesi işlemidir.

5.Biyolojik Arıtma Aktif çamur yöntemi:

Seçilme Nedeni: Biyolojik arıtmadaki amaç atıksuyun içinde bulunan erimiş organik kirleticilerin mikroorganizma yardımıyla yok edilmesidir. Fiziksel ve kimyasal arıtmada çıkan suların KOİ-BOİ giderimin de verimi %20-%40 arasındadır. Kalan 60 -%80 kirlilik yüklerinin arıtılması ancak biyolojik arıtma ile mümkündür.

Kimyasal çökeltme havuzlarından savaklanan atıksu,  organik maddeleri gidermek ve çıkış suyunda istenen kaliteyi sağlamak için biyolojik tasfiyenin ilk ünitesi olan havalandırma havuzuna aktarılmaktadır.

Biyolojik tasfiyede nitrifikasyon ve denitrifikasyon işlemleri bir arada gerçekleşmektedir.

Havalandırma havuzunda atıksuda doğal olarak bulunan bakterinin gelişimi oksijen ile arttırılır ve bu bakteriler gelişmek için kirliliği oluşturan temel maddeleri (C, N ve P) kullanırlar. Söz konusu bakteriler, su içindeki kirlilik kaynağı karbonu oksitleyerek, enerji kaynağı olarak kullanıp, bu enerji kaynağı ile üreyerek çoğalırlar.

Bu çoğalma sonucu oluşan bakteri flokları çökelebilir boyutlara gelirler. Böylece atıksu içinde çözünmüş halde bulunan, fiziksel ve kimyasal metotlarla giderilemeyen kirlilik kaynağı karbon, çökelerek giderilebilecek bakteri floklarına dönüştürülmüş olur. Havalandırma havuzlarında, atıksuyun bünyesinde bulunan karbon, azot gibi kirlilik yaratan bileşiklerin oksidasyonu sağlandıktan sonra atıksu son çökeltme havuzlarına geçmekte ve bakteri flokları bu çökeltme havuzlarında sudan ayrılmaktadırlar.

6. Son Çökeltim Havuzu:

Seçilme Nedeni: Havalandırma havuzlarında oluşan bakteri flokları, savaklanarak cazibe ile dağıtım yapısına, oradan da son çökeltme havuzlarına alınmaktadır. Son çökeltme havuzlarında uygun sürelerde bekletilerek, yerçekimi etkisi ile çökelmesi sağlanan floklar sudan ayrılır. Floklar dipte çökelirken, kirlilikten arındırılmış atıksu, havuzların üst kısmından savaklanır. Biyolojik

Tasfiyeden geçirilen atıksu, deşarj kalite değerlerini sağlamakta ve alıcı ortama deşarj edilebilecek durumdadır.

Dipte çökeltilerek sıyırıcılar tarafından havuz merkezlerinde bulunan çamur toplama konilerindeki çamur kütlesi, havalandırma havuzlarındaki bakteri derişiminin sabit kalması amacıyla, geri devir pompaları ile geri devredilmektedir.

Bununla birlikte, sistemde pozitif kütle dengesinin sabit kalması amacıyla uzaklaştırılması gereken çamur ise, çamurun yoğunlaştırılması amacıyla çamur pompaları ile yoğunlaştırma havuzlarına aktarılmaktadır.

7.Temizsu Havuzu:

Son çökeltimden savaklanarak gelen arıtma işlemi tamamlanmış suyun deşarj için toplandığı havuzdur. S.K.K.Y. Tablo 19 deşarj kriterlerine uygunluğu hergün kontrol edilerek suyun deşarjı sağlanmaktadır.

8.Çamur Yoğunlaştırma Ünitesi:

Biyolojik tasfiyeden alınan fazla çamur ile kimyasal tasfiyeden uzaklaştırılan çamur, çamur susuzlaştırma işleminden önce, susuzlaştırma donanımının boyutlarının asgariye indirilmesi ve hidrolik denge sağlanması amacıyla çamur yoğunlaştırma havuzlarına alınmaktadır. Çamur yoğunlaştırma havuzunda çamurun yoğunluğunun arttırılması sağlanır. Çamur yoğunluğunun arttırılması amacı ile karıştırıcılar kullanılmıştır. Yoğunlaşan çamur dibe çökelir ve karıştırıcıya monte edilen sıyırıcı sistemi ile havuz merkezinde bulunan çamur toplama konisine sıyrılır. Çamur toplama konisinde biriken yoğun çamur, yoğun çamur pompaları ile susuzlaştırma donanımlarına aktarılmaktadır. Çamurdan ayrılan üst suyu ise çevresel savaklar ile toplanarak tasfiye işlemine tekrar tabi tutulmak üzere dengeleme havuzuna geri döndürülmektedir.

9.Çamur Susuzlaştırma Ünitesi (Dekantör):

Çamur susuzlaştırma işlemi için dekantör kullanılmaktadır. Dekantör 4500 devir/dk ile çalışan santrifüj kuvvetle tambur ve helezon yardımıyla çamuru ve suyu birbirinden ayırır.  Susuzlaştırma öncesi çamura polielektrolit eklenmektedir. Süzüntü suları tasfiye işlemine tekrar tabi tutulmak üzere dengeleme havuzlarına geri döndürülmektedir. Sistemde oluşan fazla çamurun susuzlaştırılarak katı atık haline getirilmesi için kullanılan dekantör ile çamurun su muhtevasının azaltılması sağlanmaktadır. Kek haline getirilen çamur, katı atık olarak uzaklaştırılmaktadır. Elde edilen kek traktörlerle atık sahasına boşaltılmaktadır.