İşyeri Açma ve Çalışma Belgeleri

1- Başvuru Formu (Bilecik 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden alınacak)

2- Çevre etki değerlendirmesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği, değerlendiriliyor ise ÇED olumludur belgesi veya ÇED'e tabii değildir belgesi

3- İtfaiye Raporu

4- Çevre İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden alınacak Çevre İzni veya Muafiyet belgesi.(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

5- Sorumlu müdür sözleşmesi

6- Yapı kullanma ve inşaat ruhsatı

7- İçme ve kullanma suyu analizi (bakteriyolojik ve kimyasal)

8- İş akış şeması ve sözel anlatımı

9- Kapasite Raporu (1. sınıf işletmeler için çevre kirlenmesini önlemek amacı ile alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış, proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname.)

10- Bölgemizden alınacak olan atıksu kalite kontrol izin belgesi.

11- İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı (Bilecik 1. OSB ye yatırılacak)

Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu

Görüntüle

Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu

Görüntüle

Osb Firmalarının İşçi Giriş Çıkış Bildirimlerine İişkin-OSB kimlik bildirim belgesi

İndir